1. علی گنجعلی , مهدی پارسا , میترا خطیب , تعیین دما های کاردینال جوانه زنی ژنوتیپ های نخود- Cicer arietinum Lدر شرایط تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. فرزین پورامیردشت میان , احمد نظامی , حسن پرسا , صیاد مومنی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. صیاد مومنی , احمد نظامی , حسن پرسا , فرزین پورامیردشت میان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سعید جوینی پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. سعید جوینی , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تیپ کابلی نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. علی گنجعلی , تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. متین جامی معینی , مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , سروش زاده , علی گنجعلی , رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. سمیرا صبوری راد , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی گنجعلی , علی اسکندری , تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. علی گنجعلی , تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. راحله رهباریان , رمضانعلی خاوری ن‍ژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , Effects of drought stress on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and chlorophyll contents in chickpea (Cicer arietinum. L) genotypes , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی توده های بومی نخود های تیپ کابلی(Cicer arietinum L.) برای تحمل به خشکی , سومین همایش حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , ماندا صفوی , ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. فریناز شمسائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بر همکنش تنش شوری و کلسیم بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی( (Phaseolues vulgaris ) , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. محبوبه توکلی محمودآبادی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی( Trifolium resupinatum)،در شرایط تنش cr3+ , تنش های گیاهی( غیر زنده) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. نفیسه نعمت شاهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تاثیر تنش +cr3 بر رشد گیاه پیاز خوراکی( Alium cepa L) , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. الهام آشیانی , علی گنجعلی , غلامرضا بخشی خانیکی , الهه طبسی , بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. هدی شفیعیان , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , علی رمضانی , محمد احسان تقوی زاده , بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای , دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. ندا احمدی حکمتی کار , رضا خراسانی , حجت امامی , علی گنجعلی , مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. نفیسه نعمت شاهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی میزان انباشتگی و توزیع +Cr3 در گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid) . , اولین همایش ملی گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. مرجان جاویدی مقدّم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی , بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. علی گنجعلی , سیدسعید حجت , حسن پرسا , رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی , خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. حسین نجفی , علی گنجعلی , حسن پرسا , امیر رافعی , مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. سعید جوینی‌پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی تکمیلی برخی پارامترهای زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) منتخب برای تحمل به خشکی در شرایط مشهد , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. سعید جوینی‌پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی , همایش گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی , همایش گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی , دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. زهرا محمدی سلطان پور , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی , سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی , همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. ریحانه رضاپور , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) , نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. علی گنجعلی , مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا , چهارمین همایش نانو فن آوری در کشاورزی ، چشم انداز ها و افق های نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹