1. سیده سارا حسینی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۷-۴۲
 2. علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مریم شوریابی , بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۸-۹۴
 3. مریم جاویدی مقدم , منیره چنیانی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۷-۵۲
 4. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , منصور مشرقی , بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱۲-۱۲۱
 5. علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , مهرداد لاهوتی , هدی شفیعیان , تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۹-۸۱
 6. علی گنجعلی , آزاده صفاریزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , زهرا رضایی , بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۳-۷۴
 7. علی گنجعلی , حسین اردلان , مهرداد لاهوتی , عبدالله بیک خورمیزی , تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۱-۶۱
 8. سیدوجیه اله حسینی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بیک خورمیزی , بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۸۱-۱۸۸
 9. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۳۱۹-۳۲۶
 10. علی گنجعلی , راهله رهباریان , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود ((Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکی در مزرعه , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹۱-۱۰۲
 11. معصومه السادات راستی ثانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۱۶
 12. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱۷-۱۲۸
 13. سعید رضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , راهله احمدپور , تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۲
 14. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان , تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۸۳-۳۹۳
 15. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۹۹-۱۱۰
 16. مهدی پارسا , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۶۵-۷۶
 17. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , فرزانه نجفی , بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۸۷-۹۸
 18. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۱۴
 19. سیدرضا هاشمی , سعید ملک زاده شفارودی , سیدحسن مرعشی , علی گنجعلی , مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۳-۵۰
 20. رضوان رمضان نژاد , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۴-۳۶
 21. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۱-۹۸
 22. سعیدرضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۵-۱۶
 23. زهرا ستایش مهر , علی گنجعلی , بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۷-۳۵
 24. محمد بنایان اول , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 25. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی , بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۷-۳۰
 26. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۹-۱۰۰
 27. ربابه سرائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۱۵-۲۲۲
 28. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۹۲-۳۰۰
 29. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۲۳-۲۳۴
 30. مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۴۱-۵۴
 31. احمد نظامی , فرزین پورامیردشت میان , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۷-۳۰
 32. سعید رضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L ) تحت تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۵۰
 33. علی گنجعلی , سعید جوینی پور , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 34. ماندا صفوی , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱-۱۴
 35. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۲۹-۴۵
 36. الیاس رضائیان زاده , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۰۸۰-۱۰۹۵
 37. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 38. علی گنجعلی , مهدی پارسا , سیدرضا امیری ده احمدی , برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۹۷-۱۰۸
 39. مهدی پارسا , علی گنجعلی , الیاس رضائیان زاده , احمد نظامی , تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۱۰-۳۲۱
 40. زهرا خاکشورمقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۸۵-۱۹۳
 41. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۷۴-۴۸۵
 42. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی , تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۹-۸۴
 43. احمد نظامی , فرزین پورامیردشت میان , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۱-۳۶
 44. متین جامی معینی , مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , سروش زاده , علی گنجعلی , ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱-۱۳
 45. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۵-۴۵
 46. ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۶۲-۷۲
 47. علیرضا کوچکی , امین علیزاده , علی گنجعلی , تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۲۴-۳۳۵
 48. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۴۰-۵۷
 49. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۵۰-۶۵
 50. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۳۱
 51. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , امین علیزاده , علی گنجعلی , مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۸۳-۵۹۴
 52. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۵-۲۷
 53. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۸۳-۱۹۴
 54. حمید رضا ذبیحی , غلام رضا ثوابقی , کاظم خاوازی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۹۹-۲۰۰۸
 55. متین جامی معینی , علی محمد مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , علی سروش زاده , علی گنجعلی , تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۳۶-۵۶
 56. حمید رضا ذبیحی , غلام رضا ثوابقی , کاظم خاوازی , علی گنجعلی , رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۴۰-۵۱
 57. میترا خطیب , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۹۵-۳۰۲
 58. محمد فرزام , احمد دلاوری , علی گنجعلی , کپه کاری گیاه مرتعی Bromus kopetdaghensis در مراتع بوته زار , مرتع , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۱۴-۳۲۸
 59. علی گنجعلی , نیل ترنر و هایرو پالتا , رشد ریشه و اندام‌های هوایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تنش غرقابی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۷۸-۷۹
 60. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۸۹-۹۰
 61. علی گنجعلی , مهدی پارسا , میترا خطیب , کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۷۷-۸۷
 62. علی گنجعلی , الگو های زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود در شرایط تنش غرقابی , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۳۴۳-۳۵۶
 63. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱۹-۲۶
 64. حسین نجفی , علی گنجعلی , حسن پرسا , امیر رافعی , مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۲۲۳-۲۳۰
 65. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 66. علی گنجعلی , حسن پرسا , سیدسعید حجت , تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰
 67. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 68. علیرضا کوچکی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۶۷-۷۸
 69. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۶۷-۸۰
 70. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱, صفحه ۶۱-۷۰
 71. علی گنجعلی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۳۳-۴۱